תנאי שימוש Actiview

תנאי שימוש במערכת Assense של Actiview

מופעלת ע"י חבר הון אנושי בע"מ ועל פי הרשאה מחברת אקטיב-יו ת'רד בע"מ

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש במערכת Assense המופעלת ומנוהלת על ידי חבר הון אנושי בע"מ מרחוב בן יהודה 1 בתל אביב (להלן: "חבר") מחברת אקטיב-יו ת'רד בע"מ (להלן: "אקטיב-יו").

השימוש במערכת ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה, והינם מחייבים ומהווים התקשרות משפטית בינך (הלקוח) ובין חבר ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם מסיבה כלשהי, אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע מכל שימוש במערכת.

1. כללי והגדרות

1.1. כללי
מערכת Assense הינה פלטפורמה לאבחון, הדרכה ואימון באמצעות מציאות מדומה המופעלת ע"י אקטיב-יו, והמשווקת על ידי חבר, אשר הינה נציגתה הרשמית בישראל, ואשר פרטי ההתקשרות עם חבר הינם: בטלפון 03-5190700 דואר אלקטרוני: actiview@hever.co.il
כניסה למערכת ו/או עשיית כל שימוש אחר בה ובשירותים (כהגדרתם להלן) ייחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה. לכן, תנאי השימוש מהווים חוזה בין בעל האתר לבינך לכל דבר ועניין. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש הינך מתבקש להימנע מעשיית שימוש במערכת ובשירותים. ניסינו לנסח את תנאי השימוש באופן שיהיו מובנים. עם זאת, במידה וברצונך לשאול שאלה כלשהי בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אלינו באמצעות הכתובת actiview@hever.co.il .
חבר תהא רשאית לשנות או לעדכן את תנאי שימוש אלה בכל עת, להוסיף ולגרוע מהם, הכל לפי שיקול דעת הבלעדי. כל שינוי או עדכון ייכנס בתוקף עם פרסומו באתר. לכן מומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן סדיר עבור שינויים או עדכונים.
השימוש במערכת מחייב התאמה וציות להנחיות טכניות, שיימסרו על ידי חבר ללקוח או יפורסמו מעת לעת על ידי חבר. השימוש במערכת או בשירותים בכל חלק מהם עשוי להיות מותנה בעמידה בדרישות תצורה ו/או הגדרות של חומרה, תוכנה ותקשורת. דרישות והגדרות אלה עשויות להשתנות מעת לעת. במידת הצורך, חבר תיידע את הלוקח או תפרסם מעת לעת, דרישות והגדרות כאמור. באחריות הלקוח להתעדכן מעת לעת בהנחיות שתפורסמנה וליישמן על חשבונו.

1.2. הכללה על דרך ההפניה של תנאי אקטיב-יו ותנאים נוספים
חבר נותנת את השירותים על פי הרשאה של בעלת הזכויות במערכת חברת אקטיב-יו. לפיכך, תנאי שימוש אלה כוללים ומשלבים על דרך ההפניה את כל התנאים והמסמכים הבאים של אקטיב-יו, וכל אלה נכללים על דרך ההפניה ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. לפיכך, הלקוח מסכים להכללת מסכמים אלו על כל תנאיהם במסגרת תנאי שימוש אלו.
א. תנאי השימוש של אקטיב-יו במוצר assense בנוסחם מעת לעת וזמינים בכתובת: https://www.actiview.io/terms / ("התנאים");
ב. מדיניות הפרטיות של אקטיב-יו בנוסחה מעת לעת הזמינה בכתובת: https://www.actiview.io/privacy / ("מדיניות פרטיות");

כמוכן, נכללים בתנאי שימוש אלה גם:
ג. תנאי רמת השירות המצורפים לתנאי שימוש אלה כנספח א' ("SLA" או "הסכם רמת השירות");
ד. תנאי התמיכה המצורפים לתנאי שימוש אלה כנספח כנספח ב' ("תנאי תמיכה").
(התנאים, מדיניות הפרטיות, הסכם רמת השירות ותנאי התמיכה, יכונו להלן יחדיו כולם
"התנאים הנוספים").

תנאי שימוש אלה חלים על הלקוח בנוסף לכל התנאים הנוספים. בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין האמור בתנאים הנוספים גוף האתר יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור יהיה בלתי אפשרי, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה.

1.3. הגדרות
בתנאי שימוש אלה ונספחיו למונחים הבאים תהיה המשמעות המוקנית להם להלן אלא אם כן הקשר הדברים דורש אחרת ואלא אם כן נאמר במפורש אחרת:
"לקוח" כהגדרתו בהצעת המחיר לרבות כל מי מטעמו העושה שימוש בשירותים (כהגדרתם להלן).
"צד" כל אחד מ-חבר או הלקוח.
"הצדדים" משמעו חבר והלקוח.
"מוצר אסנס" משמעו פלטפורמת הערכה מדעית קניינית של אקטיב-יו, המורכבת מתוכנה והמספקת תובנות מונעות מועד על מועמדים או עובדים ומסייעת לגיוס כישרונות מתאימים. כאשר, בין היתר, כאשר מופעלת בשילוב עם ציוד נלווה, על ידי איסוף וניתוח נתונים באמצעות חיישנים במהלך בדיקות מציאות מדומה המבוצעות על ידי העובד או המועמד (לדוגמה מיקום וזוית ראש המועמד או זוית הראיה, המיקום וזוית הראיה כאשר משתמשים בשלט רחוק, מעקב אחר תנועת העין, גודל האישון, נתוני בחירה והצבעה באמצעות סימנים, מיקום וירטואלי ופעולות שננקטו ביחס אליהם, נתונים קוליים).
"חומרה" משמעו כל ציוד חומרה, להוציא ציוד נלווה, הנדרש לשימוש על ידי הלקוח, שהלקוח ישכור מחבר.
"נציג מורשה" משמעו עובדים או יועצים מורשים של הלקוח שעברו הכשרה ואשר קיבלו שם משתמש וסיסמה לפלטפורמה הנבחרת מחבר.
"שעות עסקים" משמעו משעה 09.00 ועד שעה 17.00 זמן ישראל, מיום ראשון ועד יום חמישי, כולל, למעט חגי ומועדי ישראל.
"פלטפורמת ענן" משמעו פלטפורמת רשת של מוצר אסנס לגישה ושימוש של הלקוח באמצעות https://www.actiview.io/ או אתר אינטרנט אחר עליו יקבל הלקוח הודעה מעת לעת, שבאמצעותו נתוני לקוח נטענים ומאוחסנים בענן צד ג'.
"נתוני לקוח" משמעו נתונים שהוכנסו, יובאו, הועלו, שודרו או סופקו אחרת על ידי הלקוח או נציגו המורשה או המשתמשים במהלך השימוש בשירותים.
"ציוד לקוח" משמעו חומרה ו/או תוכנה שסיפק הלקוח לשימוש הלקוח בשילוב עם השירותים, להוציא ציוד נלווה.
"ציוד" משמעו חומרה, ציוד נלווה וציוד לקוח.
"הצעת המחיר" משמעה טופס הצעת המחיר או הזמנת העבודה החתומה על ידי הלקוח והמפרט את השירותים שהוזמנו, התשלום, התקופה ושאר תנאים נלווים.
"ציוד נלווה" משמעו משקפי VR, שלט רחוק, מחשב וחיישנים לשימוש בשילוב עם השירותים ופונקציונליות VR המסופקת ללקוח כחלק מהשירותים, שהלקוח יכול לרכוש או לשכור.
"דמי שירות" משמעו התשלום המפורט בהצעת המחיר.
"שירותים" משמעו שירותי הערכת מועמדים ועובדים הניתנים על ידי חבר ללקוח באמצעות שימוש בפלטפורמה הנבחרת, מוצר אסנס וכלים קנייניים אחרים של אקטיב-יו, לרבות מקורות נתונים של צד ג' ביחד, כפי שישודרגו או יעודכנו מעת לעת.
"תקופה ראשונה" וכן "תקופת חידוש" כהגדרתן בטופס הצעת המחיר.
"תקופה" משמעו תקופה ראשונה וכן כל תקופת חידוש לאחריה.
"משתמשים" משמעו מועמדי ו/או עובדי הלקוח המבצעים את הבדיקות כחלק מהשירותים ("בדיקות") ושמידע אישי ולא אישי לגביהם (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) מסופק לאקטיב-יו ו/או מוטען למוצר אסנס או נמצא בשימוש אחרת במהלך השירותים.

2. שירותים; תמיכה; הכשרה

2.1 חבר תספק ללקוח, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאים הנוספים הכלולים בהם על דרך ההפניה, במהלך התקופה רישיון מנוי ניתן לביטול (כאמור בתנאי שימוש אלה), מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה או להמחאה, לגישה ושימוש בשירותים.
2.2 הלקוח רשאי לגשת ולהשתמש בשירותים באמצעות החומרה ו/או ציוד נלווה שמספקת חבר לפי תנאי שימוש אלה ו/או ציוד לקוח ובלבד שציוד הלקוח עומד בכל עת במפרטים והתקנים הקיימים של אקטיב-יו. זכות הלקוח לגשת ולעשות שימוש בשירותים תהיה מותנית וכפופה לציות הלקוח לכל תנאי שימוש אלה, לתנאים הנוספים ולקבלה ושימוש על ידי הלקוח בשם משתמש וסיסמה ייחודיים לגישה למוצר אסנס שיסופקו על ידי חבר.
2.3 למעט כמותר ספציפית בתנאי שימוש אלה, הלקוח וכל נציג מורשה או משתמש לא יעשו אחד מאלה ללא הסכמת חבר מראש ובכתב: (1) יעתיק, ישנה, יצור יצירות נגזרות או יפיץ כל חלק במוצר אסנס או הפלטפורמה הנבחרת; (2) ימכור, יעניק רישיון (או רישיון משנה), ישכיר, ימחה, יעביר, ימשכן או ישתף את זכויות הלקוח על פי תנאי שימוש אלה עם כל צד ג'; (3) יגלה תוצאות בדיקות או מבחני ביצועים של מוצר אסנס או הפלטפורמה הנבחרת לכל צד ג' להוציא משתמשים שהשתתפו בבדיקה ולהם מותר להציג אך ורק את הדוח הסופי שהפיק מוצר אסנס; (4) יפרק, יבצע שחזור לשפת על, הנדסה הפוכה, או ניסיון לגלות את קוד המקור או האלגוריתמים העומדים בבסיס מוצר אסנס או הפלטפורמה הנבחרת. (5) יפר זכויות פרטיות באמצעות מידע המוטען לפלטפורמה הנבחרת; (6) יסיר או ישנה סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנוגעות למוצר אסנס או הפלטפורמה הנבחרת; (7) יעקוף, ישבית או יפריע אחרת למאפיינים הנוגעים לאבטחה במוצר אסנס או הפלטפורמה הנבחרת או מאפיינים האוכפים הגבלות שימוש; (8) ימנע מלנקוט מאמצים מסחריים סבירים לא לשדר כל קוד זדוני (קרי וירוסים לתוכנה, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנה זדונית או הוראות מחשב אחרות, התקנים או טכניקות שימחקו נתונים או תכנות, ידביקו, יפריעו, יפגעו, ישביתו או יסגרו מערכת מחשב או רכיב במערכת מחשב כאמור) או חומר אחר שלא כדין בקשר עם שירותים כאמור.
2.4 הייתה הפלטפורמה הנבחרת פלטפורמת ענן, מכיר הלקוח ומסכים שנכון שהשירותים דורשים גרסת דפדפן כמפורט בהצעת המחיר. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לשדרוג לדרישות הדפדפן הנוכחיות כפי שתנחה אותו חבר על פי קביעתה של אקטיב-יו מעת לעת.
2.5 הלקוח אחראי להבטיח שהשימוש בשירותים וכל נתוני הלקוח יעשה בהתאם לכל דין, לרבות חוקים באתר שבו נטענים, מתארחים, מאוחסנים, נעשית גישה או נעשה שימוש בשירותים או בנתוני הלקוח, ותיישם את ההגבלות הנדרשות לפי כל דין.
2.6 הלקוח מכיר ומסכים שאם הלקוח לא ישלם לחבר את דמי השירות, יפר את תנאי שימוש אלה, או אם חבר סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי שהלקוח עושה שימוש בשירותים בניגוד לתנאי שימוש אלה לרבות לתנאים הנוספים, אזי מבלי לגרוע מזכות חבר לסיים את ההתקשרות עם הלקוח בגין כל הפרה של תנאי שימוש אלה, חבר תהא רשאית להשעות את גישת ושימוש הלקוח בשירותים עד שחבר ו/או אקטיב-יו ייקבעו שהפרה, איום או נזק כאמור או נזק בפועל חלפו.
2.7 חבר תספק, בעצמה או באמצעות אקטיב-יו או באמצעות מי מטעמם תמיכה והכשרה לשירותים כמפורט בתנאי התמיכה.
2.8 חבר רשאית לשנות את השירותים במתן הודעה של ארבעה עשר (14) יום לפחות ללקוח. הודיעה חבר ללקוח על שינוי והלקוח איננו מעונין להשתמש בשירותים לאחר הודעה על שינוי כאמור, הלקוח רשאי בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הודעה כאמור להודיע לחבר בכתב על סיום ההתקשרות.
2.9 הלקוח מסכים שרכישת השירותים אינה תלויה במסירה או השלמה של תפקודיות או מאפיינים עתידיים של השירותים או תלויה בעמידה בפרסומים בעל פה או בכתב של חבר ו/או של אקטיב-יו לעניין תפקודיות או מאפיינים עתידיים של השירותים.

3. ציוד

3.1 התוכנה והציוד הנלווה הנדרשים לשימוש בשילוב עם הפלטפורמה הנבחרת יסופקו על ידי חבר בשכירות;
3.2 השכרה סופק הציוד הנלווה על ידי חבר ללקוח בשכירות למשך התקופה, תהיה שכירות כאמור כפופה לתנאים אלה:
3.1.1. הציוד הנלווה מושכר ללקוח אך ורק לצורך שימוש בשילוב עם השירותים באתר משרדי הלקוח הרשום בהצעת המחיר לפי תנאי שימוש אלה ובמהלך התקופה.
3.1.2. במהלך התקופה רשאי הלקוח להשתמש בציוד הנלווה לצרכים פנימיים של הלקוח בלבד ולטובת השירותים נשוא תנאי שימוש אלה בלבד תוך שימוש בזהירות סבירה וציות להוראות חבר. הזכויות המוענקות ללקוח בקשר עם השימוש בציוד הנלווה מוענקות על בסיס אישי, לא ניתנות להעברה ולא ניתנות להמחאה.
3.1.3. הציוד הנלווה וכל קניין רוחני בציוד נלווה או הנוגע לציוד נלווה כאמור הם וישארו בכל עת רכוש יחיד ובלעדי של חבר או ספקיה או אלה המעניקים לה רישיון. ללקוח אין ולא תהיה כל זכות, בעלות או עניין בציוד נלווה כאמור למעט הזכות המוגבלת להשתמש בציוד הנלווה לפי התנאים המפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה.
3.1.4. הלקוח מסכים להודיע מיד על כל אבדן או נזק לציוד הנלווה. חבר ונציגיה יהיו זכאים לבחון, לתקן ולתחזק את הציוד הנלווה בכל עת. הלקוח לא ישנה או יתאים את הציוד הנלווה או יוסיף או יחבר אביזרים, חלקים או חלקי חילוף לציוד הנלווה ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של חבר.
3.1.5. הלקוח יבצע על חשבונו כל תחזוקה שתידרש בחומרה ובציוד הנלווה במהלך התקופה לצורך שמירת החומרה והציוד הנלווה במצב טוב ותקין. ביצעה חבר פעולות תחזוקה כאמור ישלם הלקוח לחבר את התשלומים המפורטים בהצעת המחיר ו/או כפי שיופיע במחירון חבר כפי שתפרסם חבר מעת לעת.
3.1.6. חבר תמסור את הציוד הנלווה באתר הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי להחזרת הציוד הנלווה לחבר במועד סיום ההתקשרות או לבקשת חבר.
3.1.7. הסיכון לאבדן, נזק, גנבה, השמדה או תפיסה של החומרה ו/או הציוד הנלווה שסיפקה חבר עובר ללקוח במועד המסירה באתר הלקוח. הלקוח אחראי (1) לכל סיכון לאבדן או נזק לרבות ללא הגבלה סיכון לשריפה, גנבה, וונדליזם, נזקי מזג אוויר, חשמל או סיכונים דומים; (2) לתיקון נזקים לחומרה או לציוד נלווה שסיפקה חבר ללקוח. (3) להחלפת חומרה או ציוד נלווה שאבדו שסיפקה חבר ללקוח שלא ניתן באופן סביר לתקנו. במהלך התקופה הלקוח יבטח את הציוד הנלווה והחומרה כנגד כל אבדן או נזק ויכלול את חבר ואקטיב-יו כמבוטחים נוספים לרבות וויתור על זכות השיבוב כנגדן. בכל מקרה של אבדן של החומרה ו/או הציוד הנלווה שסיפקה חבר ללקוח יחוייב הלקוח בהתאם למפורט במחירון חבר כפי שתפרסם חבר מעת לעת.

4. דמי שירות

4.1 הלקוח ישלם לחבר את דמי השירות עבור התקופה הראשונה בסך ובמועדים כמפורט בהצעת המחיר. דמי השירות כוללים גם את השכרת השכרה הציוד (בלבד) כאמור בסעיף 3 לעיל.
4.2 הלקוח לא יהיה זכאי לעכב, להחזיק או להפחית את דמי שירות או לקזז כל סכום מדמי שירות כאמור.
4.3 דמי השירות אינם כוללים מס ערך מוסף, תשלומי הלקוח יעשו בתנאי שוטף+ 30 יום מיום הוצאת החשבונית מחבר.

5. אחריות הלקוח

מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הלקוח ומאחריותו לפי תנאי שימוש אלה, הלקוח במהלך התקופה:
5.1 יהיה אחראי לכל פעילות שתתבצע בחשבון שלו ובמנויים שלו ויציית להוראות כל דין בקשר עם שימוש הלקוח בשירותים או בתוצרי השירותים, לרבות אלה הנוגעים לחוקי עבודה, פרטיות מידע, וכיוצ"ב. הלקוח יחוב בגין פעולות נציגיו המורשים והמשתמשים מטעמו ולציות שלהם לתנאי שימוש אלה ולהוראות כל דין.
5.2 יהיה האחראי הבלעדי להחלטות הגיוס שנעשו על סמך השימוש בשירותים. הוא מודע שהשירותים משתמשים באמצעים טכנולוגיים באמצעות אלגוריתמים ללא כל מעורבות אנושית ושהחלטות לענין קבלה לעבודה, העברה או ניידות לענין משתמשי הלקוח לא יהיו מבוססות אך ורק על השירותים ויכללו התערבות אנושית וההחלטה הסופית תעשה על ידי סגל הלקוח
5.3 יהיה האחראי הבלעדי להגדרת הדרישות שלו מהמשתמשים, התוכן שנבחר עבור הפלטפורמה הנבחרת.

6. תקופת ההתקשרות וסיום ההתקשרות

6.1 בכפוף לסיום מוקדם כאמור להלן, תנאי שימוש אלה נעשה לתקופה המפורטת בהצעת המחיר.
6.2 כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה של שלושים (30) ימים מראש (או ללא הודעה במקרה של אי תשלום), אם הצד השני הפר בהפרה יסודית תנאי מתנאי שימוש אלה (לרבות תנאי הצעת מחיר) וכשל לתקן הפרה כאמור בתוך תקופת 30 הימים כאמור. כל צד גם רשאי לסיים מיידית את ההתקשרות אם הצד השני: (1) הפך חדל פירעון, או (2) הוגשה בעניינו על ידו או על ידי אחרים בקשה לפירוק או פשיטת רגל או כל הליך חדלות פירעון אחר ולא נדחתה בתוך שלושים (30) ימים ממועד הגשת בקשה כאמור, או (3) מונה לו כונס נכסים, מפרק או בעל תפקיד אחר, או (4) חיסל את עסקיו, חדל לתפקד כעסק חי או לנהל את עסקיו במהלך עסקים רגיל למשך תקופה רצופה של שלושים (30) ימים.
6.3 במועד סיום או פקיעה של ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה שהיא:
6.1.1. הלקוח: (1) יפסיק כל שימוש בשירותים; (2) ימסור לחבר את כל החומרה והציוד הנלווה שסיפקה חבר ללקוח במצב שבו סופקו למעט בלאי סביר.
6.1.2. נבחרה פלטפורמת ענן כפלטפורמה הנבחרת יאבד הלקוח כל גישה לנתוני הלקוח שהשירותים אחסנו על מנת להעמיד את השירותים לרשות הלקוח. על אף האמור לעיל, לתקופה של ארבעה עשר (14) ימים מהמועד הקובע לסיום או פקיעת ההתקשרות, חבר תספק ללקוח לבקשת הלקוח בכתב הזדמנות סבירה להוריד את נתוני הלקוח. חבר ו/או אקטיב-יו שומרות את הזכות למחוק לצמיתות את נתוני הלקוח שבחשבון הלקוח בכל עת לאחר תקופת ארבעה עשר (14) ימים כאמור והלקוח מוותר על כל טענה, זכות או תרופה כנגד חבר ו/או אקטיב-יו בגין מחיקת נתוני לקוח כאמור.
6.1.3. כל סעיפי הצעת המחיר, תנאי שימוש אלה והתנאים הנוספים אשר מטבעם שורדים את סיום או פקיעת ההתקשרות ישרדו לאחר סיום או פקיעה של ההתקשרות לרבות זכויות לתשלום, התחייבויות סודיות, הסרת אחריות והגבלת חבות.

7. סודיות

7.1 כל צד ישמור על מידע קנייני, סודי ו/או שאינו נחלת הכלל לכל ענייני הצד השני ("מידע סודי"). אף צד לא יגלה או יפרסם מידע סודי של הצד השני ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני. ההגבלות על גילוי לא יחולו על מידע שהוכח כי הוא: (1) היה נחלת הכלל במועד הגילוי או הפך נחלת הכלל מאוחר יותר שלא באשמת הצד המקבל; (2) היה ידוע לצד המקבל לפני מועד הגילוי; (3) הושג על ידי הצד המקבל כדין מצד ג' בנסיבות המתירות שימוש או גילוי לאחרים; או (4) שגילויו נדרש על פי כל דין או בצו בית משפט.

8. קניין רוחני

8.1 שמירת זכויות בכפוף לזכויות המוגבלות המוענקות לפי תנאי שימוש אלה, חבר ו/או אקטיב-יו ואלה המעניקים לה רישיון או ספקיה, לפי העניין, שומרים את הבעלות היחידה והבלעדית בכל זכות בעלות וענין בפלטפורמה הנבחרת ואליה, במוצר אסנס בחומרה ובציוד הנלווה (אם סופקו בשכירות), ואמצעים או פריטים אחרים שסופקו או שנעשה בהם שימוש ובשירותים, לרבות (1) כל זכויות קניין רוחני קשורות, לרבות כל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המצאות או ידע (בין אם ניתן לרישום כפטנט או אחרת ובין אם רשום או אחרת), (2) כל לוגו, סימן מסחרי, מדגם או סימני שירות, (3) כל שינוי ושיפור לשירותים או לפלטפורמה הנבחרת או למוצר אסנס או לחומרה או לציוד הנלווה, וכן (4) כל המסמכים או החומרים אחרים שחבר ו/או אקטיב-יו מספקת ללקוח לפי תנאי שימוש אלה או בקשר אליו. ללקוח מוענקת אך ורק זכות מוגבלת לשימוש בשירותים כמפורט במפורש בתנאי שימוש אלה ולמשך התקופה.
8.2 מתן רישיון על ידי הלקוח לארח ולעשות שימוש בנתוני לקוח הלקוח מעניק לחבר ולאקטיב-יו רישיון מוגבל בזמן לארח, להעתיק, להשתמש, לשדר ולהציג נתוני לקוח וקוד תכנות שנוצר על ידי הלקוח או עבורו בשימוש בשירותים, אך ורק כנחוץ לחבר ולאקטיב-יו על מנת לספק את השירותים ללקוח לפי תנאי שימוש אלה.

9. הגנה על נתונים

9.1 הלקוח מודע לכך שהבסיס לשירותים הוא שהמשתמשים מסכימים להכללה של מידע אישי הנוגע להם (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) במוצר אסנס ובפלטפורמה הנבחרת, שעל בסיסו יסופקו תוצרי השירותים ללקוח. הנתונים האישיים יאספו, יאוחסנו ויעובדו לפי מדיניות הפרטיות. הלקוח מודע לכך שאם המשתמש איננו מסכים להעביר מידע אישי לחבר ולאקטיב-יו לצורך השירותים לא ניתן יהיה לספק את השירותים בקשר עם המשתמש הספציפי הזה וללקוח לא תהיה כל תביעה או דרישה במקרה כאמור. סופקו תוצרי שירותים ללקוח, יעשה הלקוח שימוש בתוצרים כאמור אך ורק לצרכים פנימיים שלו ולא יגלה או יעביר תוצרים כאמור לשום צד ג'.
9.2 הלקוח מכיר בכך שכחלק מהשירותים חבר ו/או אקטיב-יו תאסוף או תעבד אחרת באמצעות השירותים מידע אישי של משתמשים. הלקוח יחשב במי ששולט במידע אישי כאמור ויהיה אחראי: (1) לציות בכל המובנים לכל דין השולט בפרטיות והגנת נתוני של מידע אישי בכל עת ("חוקי הגנת נתונים חלים"); (2) יקבע נהלים רלוונטיים למימוש הזכויות על ידי משתמשים שלו, בין היתר, לגישה, שינוי, תיקון או מחיקה של מידע אישי בשליטת הלקוח, יודיע מיד לחבר על כל בקשה בכתב של משתמש לגשת למידע אישי שלו, ויקשר על מנת להבטיח שהבקשה ממוענת בהתאם להתחייבויות לפי חוקי הגנת נתונים חלים; (3) יישם אמצעים טכניים וארגוניים נאותים להבטיח רמת אבטחה נאותה לסיכון שבעיבוד מידע אישי המתאימים להגנת המידע האישי של משתמשים כנגד כל השמדה, אבדן, שינוי גילוי בלתי מורשה או גילוי שלא כדין או גישה אקראיים או שלא כדין (ביחד "הפרת נתונים"), בפרט במהלך עיבוד הכולל שידור מידע ברשת וכנגד כל צורה אחרת של עיבוד שלא כדין או בלתי מורשה; (4) ישמור רשומות של כל קטגוריות של פעילות עיבוד שהוא נוקט בה ורשומות של הפרת נתונים; (5) ביחס לסגל שלו (ושל קבלני משנה), יבטיח שהגישה למידע אישי מוגבלת לאלה שצריכים לקבל גישה אליו ושסגל לו נדרשת גישה למידע אישי מיודע לענין האופי הסודי של המידע האישי וכפוף להתחייבות נאותה לסודיות; וכן (6) יעבוד עם אקטיב-יו להגיע להסכמה על הודעת עיבוד הוגנת נאותה המתארת בצורה מדויקת את מערכת היחסים שבין הצדדים וכיצד תסופק הודעת עיבוד הוגן כאמור למשתמשים הרלוונטיים עד למידה הנדרשת בכל דין.

10. אחריות והגבלת אחריות

10.1 חבר מתחייבת ללקוח שבמהלך התקופה השירותים יפעלו ככל הניתן לפי תיאור השירותים ועל פי תנאי השימוש באותו מועד כפי נוסחם מעת לעת ובכפוף להסכם רמת השימוש. לא התאימו השירותים להתחייבות לעיל, וחבר אינה מסוגלת לתקן את השירותים על ידי שימוש במאמצים מסחריים סבירים, התרופה היחידה והבלעדית ללקוח תהיה הפסקת השימוש בשירותים וביטול חשבון הלקוח על ידי הודעה לחבר. במועד סיום כאמור חבר תחזיר מיד כל סכום ששולם מראש כדמי שירות ואשר לא נעשה בו שימוש.
10.2 מוסכם כי חבר ו/או אקטיב-יו אינן נותנות כל אחריות מכל סוג שהוא, לרבות בדבר : (1) לעמידת השירותים בדרישות הלקוח, או בהספקתם ללא הפרעה, באופן מתמשך, במועד או ללא טעות או וירוס; (2) לכך ששימוש הלקוח בשירותים או בנתוני הלקוח יביא כל תוצאה; או (3) לכך ששימוש הלקוח בשירותים חוקי בכל טריטוריה שיפוטית.
10.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הלקוח מכיר בכך שאיכות ודיוק השירותים מבוססים ותלויים בדיוק, שלמות איכות והתאמת נתוני הלקוח. חבר ו/או אקטיב-יו אינן מציעות אחריות או מספקות מצגים לענין תוכן, מידע, דוחות, תוצאות אשר ו/או אינם מופקים באמצעות השירותים או כתוצאה מהם. שימוש הלקוח בשירותים והסתמכותו עליהם או על התוכן הנכלל בהם ועל נתוני הלקוח הוא על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח בלבד ועל אחריותו וחבר ו/או אקטיב-יו, ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים ולא יחובו ללקוח או לכל משתמש קיים או פוטנציאלי בקשר עם כל האמור לעיל בפסקה זו. תנאי שימוש אלה אינם מהווים ולא יהוו- הסכם, מחויבות או התחייבות, במפורש או במשתמע, מצד חבר ו/או אקטיב-יו בקשר עם כל הסכמים אחרים, יחסים עסקיים אחרים או הסדרים אחרים בין הלקוח לבין המשתמשים שלו ולא מוענקות בזאת שום זכויות לטובת מוטב צד ג'.
10.4 החומרה והציוד הנלווה מסופקים במצבם "AS-IS" ללא כל ערבות, מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא ביחס אליהם. הלקוח מצהיר שבדק את החומרה והציוד הנלווה, לפי הענין, ומצא אותם מתאימים לצרכיו וכי קיבל את כל ההסברים וההכשרה הנדרשים לענין תפעול החומרה והציוד הנלווה ותחזוקה שלהם.
10.5 הלקוח מצהיר כי ידעו לו שנותנת השירותים היא חבר (בין בעצמה ובין באמצעות אקטיב-יו) ובשום מקרה אקטיב-יו לא תחוב ולא תהא אחראית בשום צורה או דרך כלפי הלקוח ו בגין כל טענה ו/או נזק. בשום מקרה לא תחוב חבר ו/או אקטיב-יו בגין נזק אקראי, מיוחד, עקיף או תוצאתי שהוא, לרבות ללא הגבלה נזק בגין אבדן נתונים, או כל נזק אחר או אבדן הנוגעים לשימוש הלקוח או לחוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים. על אף כל הוראה נוגדת, בשום מקרה לא תעלה חבות חבר ו/או אקטיב-יו ללקוח עבור כל הנזקים הנוגעים לתנאי שימוש אלה על דמי השירות שהתקבלו בפועל אצל חבר מהלקוח לפי תנאי שימוש אלה במהלך תקופה של שלושה (3) חודשים שקדמו לתביעה הרלוונטית. ההגבלות לעיל יחולו אף אם אין בהם כדי לכסות את מלוא הנזקים.
10.6 ההגבלות, ההחרגות והסרת האחריות בחלק זה ובמקום אחר בתנאים אלה יחולו עד למידה המירבית המותרת בכל דין.

11. שונות

11.1 הדין החל וסמכות השיפוט על על תנאי ההתקשרות לרבות הצעת המחיר ותנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת, תביעה או סכסוך בקשר עם או הנובע או הקשור להתקשרות ייושבו אך ורק בבתי המשפט בתל אביב, ישראל.
11.2 כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה משמשות אך ורק לנוחות ההתמצאות ואין להן תוקף חוקי או חוזי או פרשני.
11.3 נמצאה הוראה בתנאי שימוש אלה חסרת תוקף או בניגוד לכל דין, תפורש הוראה כאמור במידת האפשר לשקף את ההוראה המקורית ושאר ההוראות ישארו בתוקף מלא.
11.4 כשלון הצדדים לממש או לאכוף זכות או הוראה בהצעת המחיר או בתנאי שימוש אלה לא יהוה וויתור על זכות או הוראה כאמור.
11.5 הלקוח לא ימחה או יעביר את זכויותיו או התחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה. חבר ו/או אקטיב-יו תהיינה רשאיות להמחות את התקשורת ואת כל זכויותיהם או התחייבויותיהם על פי תנאי שימוש אלה לכל צד ג' בכל עת.
11.6 חבר ו/או אקטיב-יו לא תהיינה אחראיות לאיחור או כשל בביצוע של השירותים או כל התחייבויות אחרת על פי תנאי שימוש אלה אשר נגרם עקב אירועים או נסיבות שמעבר לשליטתן הסבירה לרבות במקרי שריפה, שיטפון, סערה, כוח עליון, מלחמה, נזק זדוני, כשל בשירותים ציבוריים או בתחבורה ציבורית או ברשת תקשורת.
11.7 תנאי שימוש אלה על נספחיהם והמסמכים המאוזכרים בתנאי שימוש אלה והמוכללים בהם על דרך ההפניה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים ביחס לשירותים וגובר על כל הבנות או הסכמים קודמים או מקבילים בין אם בעל פה ובין אם בכתב. שום תיקון או שינוי לתנאי שימוש אלה לא יהיה מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המורשים של הצדדים ומסמך כאמור מאזכר ספציפית את תנאי שימוש אלה ואת כוונתו לתקן את תנאי שימוש אלה.
11.8 הודעות. כל הודעה, בקשה, דרישה או תקשורת אחרת לפי תנאי שימוש אלה יהיו בכתב וימסרו במסירה אישית או ישלחו בפקס או בדואר אלקטרוני או ישלחו באמצעות שליח וימוענו כיאות לכתובת הרשומה בהצעת המחיר. כל הודעה או תקשורת אחרת הנדרשת או מותרת לפי תנאי שימוש אלה שמוענה כאמור בסעיף זה, אם נמסרה אישית או באמצעות שליח, תיכנס לתוקף במועד מסירתה; אם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני, תימסר במועד קבלת הוכחה על השידור.

נספח א'

הסכם רמת שירות – SLA
1. זמינות במשך התקופה, חבר באמצעות אקטיב-יו תעשה מאמצים מסחריים סבירים להבטיח שהשירותים זמינים לגישה ולשימוש לפי תנאי השימוש בשיעור זמן פעולה תקינה (אפ-טיים) של 99% כפי שנמדד על בסיס שנה קלנדרית.
2. הגדרות
ההגדרות הבאות יחולו על הסכם רמת שירות זה (SLA):
(1) "זמן השבתה" משמעו משך הזמן הכולל במסגרת תקופת מדידה במהלכו השירותים אינם פעילים או אינם נגישים, להוציא החריגים המפורטים בהסכם רמת שירות זה במהלך תקופת המדידה.
(2) "תקופת המדידה" משמעו המספר הכולל של דקות בשנה קלנדרית.
(3) "זמן השבתה מתוכנן" משמעו זמן השבתה (א) הידוע ללקוח לפחות שלושה ימים מראש או (ב) מתרחש במהלך חלון תחזוקה רגיל, כפי שתפרסם אקטיב-יו מעת לעת באתר האינטרנט שלה.
בכל אחד משני המצבים המתוארים לעיל, חבר באמצעות אקטיב-יו תעשה מאמצים מסחריים סבירים להבטיח שזמן השבתה מתוכנן יהיה במהלך השעות 19:00 ביום שישי עד 07:00 ביום ראשון זמן ישראל.
(4) "זמן פעולה תקינה" משמעו משך הזמן הכולל בדקות במהלכן השירותים זמינים לגישה ושימוש במהלך תקופת המדידה.
(5) "שיעור זמן פעולה תקינה" משמעו זמן פעולה ללא תקלה המבוטא באחוזים, המחושב לפי הנוסחה הבאה:

זמן פעולה תקינה = X / (Y – Z) × 100 כאשר:
X = זמן פעולה תקינה
Y = תקופת המדידה
Z = המשך (בדקות) של חריגים בהסכם רמת שירות במהלך תקופת המדידה הרלוונטית.

3. חריגים להסכם רמת השירות
ההתחייבויות בנספח זה מבוססות וכפופות לביצועי הלקוח של כל אלה: (1) ציות לתנאי השימוש לרבות הסכם רמת שירות זה; (2) ציות להוראות אקטיב-יו, אם בכלל, לצורך ביצוע פעולה מתקנת; וכן (3) קיום תקשורת אינטרנט (עם רוחב פס רלוונטי) בין תחנות הקצה של הלקוח לבין רשת האינטרנט, וכן יצירת ושמירת הגדרות חומת אש ופתיחת פורטים הדרושים לאפשר גישה לשירות.

האמורים להלן לא יפלו בגדר הגדרת או חישוב זמן השבתה והסכם רמת שירות זה לא יחול עליהם: (1) זמן השבתה מתוכנן; (2) גיבויים לשירות; (3) אי זמינות של השירותים עקב: (א) סיבות שמעבר לשליטתה הסבירה של אקטיב-יו, כגון אירוע כוח עליון או ביצועי ספק שירותי אירוח צד ג' או חיבור איטי, עומס תעבורה או עומס יתר על השרתים או תקשורת או ספק שירותי אינטרנט; (ב) כשלון הלקוח לציית להתחייבות המשפיעה על ביצועי השירותים או השימוש בפלטפורמה הנבחרת או במוצר אסנס למעט לפי מדריכי השימוש הרלוונטיים, המפרטים והתיעוד של אקטיב-יו או בהפרה של תנאי השימוש; (ג) מעשה או מחדל של הלקוח או של צד ג' הפועל מטעמו לרבות תיקון, תחזוקה או שינוי על ידי הלקוח או מי מטעמו;
(ד) ציוד או תוכנה או טכנולוגיה אחרת של הלקוח או צד ג' או צירוף של הפלטפורמה הנבחרת או מוצר אסנס עם ציוד או תוכנה שלא הורשו או סופקו על ידי אקטיב-יו או אושרו אחרת על ידי אקטיב-יו במדריכים למשתמש, המפרטים או התיעוד מטעמה; (ה) השעיה או סיום של זכות הלקוח להשתמש בשירותים לפי תנאי השימוש; (ו) מקרים נפרדים של אי זמינות השירותים למשך פחות מחמש (5) דקות כל אחד; (5) אי זמינות של השירותים הנובעת מתאונה, רשלנות, לחץ פיזי או חשמלי לא נורמלי, תנאי סביבה לא נורמליים, שימוש לרעה ושימוש שגוי במוצר אסנס או בפלטפורמה הנבחרת; (ב) הציוד הנלווה; וכן (ג) חומרה (כל אחד מאלה "חריגים להסכם רמת שירות").

4. תרופה יחידה
היה שיעור זמן פעולה תקינה 99% או פחות יהיה הלקוח זכאי לקבל זיכוי שירות כמפורט להלן שיהיה התרופה היחידה והבלעדית בגין אי ציות כאמור. על מנת לקבל זיכוי שירות כמתואר להלן, על הלקוח (1) להודיע לחבר בתוך שישים (60) ימים מהמועד בו הפך הלקוח זכאי לקבל זיכוי שירות; וכן (2) להגיש לחבר את כל המידע הזמין הנחוץ באופן סביר לחבר ו/או לאקטיב-יו על מנת לאמת את תביעת הלקוח, לרבות : (א) תאור מפורט של אירוע זמן השבתה; (ב) מידע בנוגע למועד ומשך ההשבתה. כשלון לציית לדרישות אלה יחלטו את זכות הלקוח לקבל זיכוי שירות. בנוסף, על הלקוח לציית להסכם ולתנאי השימוש על מנת להיות זכאי לזיכוי שירות.

זיכוי שירות:
שיעור זמן פעולה תקינה שנתי
שיעור דמי שירות שנתיים עבור שירות שאינו עומד בהסכם רמת שירות שיזקף לסכום עתידי לתשלום מהלקוח במהלך התקופה.
בין 95.0% – 98.9% (כולל) – 10%
פחות מ-95.0% – 20%

נספח ב'
תנאי תמיכה והכשרה
מוצר אסנס
1. שירותי התמיכה ינתנו על ידי אקטיב-יו, אשר תספק תמיכה טכנית מטעם חבר ללקוח באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני. השירות יכלול תיקון תקלות במוצר אסנס. התגובה תעשה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים, לפי החלטת אקטיב-יו: באמצעות אתר האינטרנט של אקטיב-יו, באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, שיחת וועידה בווידאו או באמצעות גישה מרחוק לשרת הלקוח.
2. הלקוח מעניק בזאת את הסכמתו לגישת אקטיב-יו לשרתי הלקוח מרחוק, גם על מנת לבצע עדכונים (עבור פלטפורמה היברידית בחצרים). הגישה תוענק על ידי הלקוח על בסיס על מקרה ומקרה כסשן חד פעמי וססמה חדשה תסופק לכל גישה כאמור.
3. הלקוח מכיר בזאת ששירותי הערכה מסוימים נמסרים באמצעות תחנת VR אסנס אדג'. הלקוח מכיר בזאת שהתמיכה לתחנת אדג' עשויה לדרוש מתן גישה לאקטיב-יו לתחנה. הגישה לתמיכה בתחנת הקצה תוענק על ידי הלקוח על בסיס כל מקרה ומקרה, בסשן מוגבל בזמן באמצעות פונקציות תמיכה משולבות של תוכנת אדג' או באמצעות סשן חד פעמי של תכנת צד ג'.
4. הלקוח מעניק בזאת את הסכמתו לגישה מרחוק לשרתי ענן אסנס האישי שלו גם על מנת לבצע עדכונים. הלקוח מכיר בזאת שלאקטיב-יו יש תמיכה משולבת באמצעות משתמש מתקדם עם גישה למתחם הלקוח, לצורך תמיכה טכנית. למשתמש המתקדם הרשאה לצפות בנתונים אישיים של הלקוח אך ורק כנתונים מוצפנים.
5. תמיכה טכנית כוללת סיוע טלפוני. שפת התמיכה תהיה עברית או אנגלית. אקטיב-יו מסכימה לעשות מאמצים סבירים לתקן כל טעות מובנית בגירסה הנתמכת אותה עת של הפלטפורמה הנבחרת אולם אינה מתחייבת שהשירותים או הפלטפורמה הנבחרת יהיו נקיים משגיאות. אקטיב-יו רשאית לדרוש שעל מנת לטפל בבעיה בה נתקל הלקוח (אם הבעיה נובעת מתחנת VR של אסנס אדג'), עליו להתקין קודם לכן את הגרסה האחרונה שפורסמה של מוצר אסנס אם הפלטפורמה הנבחרת היא פלטפורמה היברידית בחצרים.
6. השירות כולל את הזכות לשדרוגי ועדכוני תוכנה שיהיו זמינים מעת לעת לפי שיקול דעת אקטיב-יו. זכות זו תלויה בתשלום דמי השירות.
7. תקלות שניתן לפתור באמצעות עדכון תוכנה הזמינה באתר האינטרנט יתוקנו על ידי הורדת עדכון התוכנה על ידי הלקוח עצמו מאתר האינטרנט.
8. הלקוח ייעד איש קשר עיקרי שיעבור הכשרה במוצר אסנס ויפעל כנקודת המוקד לקריאות שירות לאקטיב-יו ולתגובה ממנה.
9. שירותי תמיכה יסופקו בשעות העסקים. ניתן ליזום קריאת שירות באתר האינטרנט 24 שעות ביממה והקריאה כאמור תטופל בשעות העסקים ביום למחרת.
10. תמיכה לא תסופק אם מקור השגיאה הוא במשתמש או נובע משינוי בלתי מורשה של ממשקים לשירותים או לפלטפורמה הנבחרת או למוצר אסנס, כשלון או כשל בציוד, וירוסים, בעיות חשמל ו/או תקשורת או שהמקור מצוי אחרת מחוץ לגדר התחייבויות אסנס לפי תנאי השימוש.

הכשרה

חבר תספק הכשרות כמפורט בהצעת המחיר. ההכשרות יבוצעו במועדים שיוסכמו בין הצדדים באתר הלקוח ו/או באמצעות שיחת וועידה בווידאו כפי שיוסכם בין הצדדים. הלקוח יהיה אחראי לתשלום כל העלויות הנובעות מנסיעות, מגורים, ארוחות, משכורות ושאר הטבות לעובדים עבור עובדיו ויועציו בקשר עם הכשרה כאמור.